Varsity 2008Junior VarsityVarsity v Creek 09JV vs. Creek 1JV vs. Creek 2Varsity vs. Kinkadeteamphotos2011