DAY 1 JV Bingham v PGDAY 1 V Lehi v ViewmontDAY 1 V Bonneville v HendersonDAY 2 V Jordan v AltaDAY 2 V Bingham v LehiDAY 2 V Orem v HendersonDAY 2 JV Lehi JordanDAY 2 V Brighton ViewmontDAY 2 V Riverton AltaDAY 2 V Bingham BonnevilleDAY2 V Orem BrightonDAY 2 V Copper Hills AltaDAY 2 JV PG Copper HillsDAY 2 V PH HendersonDAY3 V Riverton OremDAY 3 JV bingham OremDAY 3 V Copper Hills BinghamDAY 3 V Henderson PGDAY 3 V Viewmont BonnevilleDAY 3 V Lehi AltaDAY 3 JV copper hills hendersonDAY 3 V BrightonOremDAY3 JV Brighton OremJordanDAY 3 V Bonneville LehiDAY 3 V copper hills rivertonDAY 3 JV bingham copper hillsDAY 3 V Brighton HendersonDAY 3 V Orem Bingham